FAQ

Často Kladené Otázky

Korporátne

 • Akú podnikovú dokumentáciu obdržím, keď si založím spoločnosť cez Anglodan?
  • Okamžite obdržíte Potvrdenie o založení spoločnosti a Zakladateľské dokumenty ( Stanovy & Zakladateľskú listinu) emailom. Papierové vyhotovenie tejto dokumentácie Vám bude odoslané poštou spolu s dodatočnou dokumentáciou spoločnosti ako sú podielové certifikáty a prvú zápisnicu Predstavenstva.
 • Musí mať spoločnosť v Spojenom kráľovstve konateľa s pobytom v Spojenom kráľovstve?
  • Nie.
 • Musí mať spoločnosť v Spojenom kráľovstve Poverenú osobu?
  • Nie, napriek tomu ju odporúčame.
 • Je podniková pečiatka povinná?
  • Nie. Bola povinná, ale v súčasnosti je to dobrovoľné a väčšinou sa používa na vizuálny efekt na podielových listinách a iných dokumentoch spoločnosti.
 • Ako a kedy mi môže moja spoločnosť vyplatiť dividendy?
  • Kedykoľvek, keď spoločnosť nazhromaždí zisk, spoločníci môžu rozhodnúť o interim dividendoch. Napríklad, ak spoločnosť má čistý zisk vo výške £100,000 po 3 mesiacoch, interim dividendy vo výške £81,000 môžu byť potvrdené a vyplatené spoločníkom. Rozdiel vo výške £19,000 je splatný pre korporátnu daň Spojeného kráľovstva vo výške 19%, ktorá je vyplatená z čistého zisku.
 • V ktorej krajine bude zdaňovaný môj príjem zo spoločnosti?
  • Obvykle v krajine, v ktorej máte pobyt.

Účtovníctvo

 • Musí byť ročná ú tovná závierka podaná v Spojenom kráľovstve aj keď spoločnosť neobchodovala?
  • Áno. Aj keď bola spoločnosť neaktívna, neaktívna účtovná závierka musí byť vyhotovená za znížené náklady.
 • Je potrebné, aby bolo daňové priznanie v Spojenom kráľovstve podané aj keď spoločnosť neobchodovala?
  • Nie.
 • Je príprava ročnej účtovnej závierky zahrnutá v spoplatnených balíčkoch?
  • Nie. Dôvodom je, že povinnosť podať účtovnú závierku do Obchodného registra vzniká až po 21 mesiacoch odo dňa založenia novej spoločnosti. Navyše, náklady na prípravu ročnej účtovnej závierky závisia od rozsahu podnikateľskej činnosti spoločnosti za uvedené obdobie.
 • Je príprava daňových priznaní v Spojenom kráľovstve zahrnutá v spoplatnených balíčkoch?
  • Nie. Dôvodom je, že prvá korporátna daň je splatná len po uplynutí 24 mesiacov odo dňa založenia novej spoločnosti.
 • Je moja spoločnosť v Spojenom kráľovstve automaticky registrovaná pre DPH?
  • Nie.
 • Kedy sa musí spoločnosť registrovať pre DPH v Spojenom kráľovstve?
  • Ak spoločnosť predpokladá ročný obrat v hodnote vyššej ako £83,000 so zákazníkmi v Spojenom kráľovstve. Pri nižších obratoch sa spoločnosť môže rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu pre DPH. Ak je Vaša spoločnosť aktívna v iných krajinách, môže sa vyžadovať registrácia pre DPH v tých krajinách v závislosti od pravidiel v daných krajinách.
 • Ako často je potrebné podávať daňové priznania k DPH ak je moja spoločnosť registrovaná pre DPH v Spojenom kráľovstve?
  • Obvykle každé tri mesiace.
 • Aké sú ceny za podanie daňové priznaniapre DPH, ak je moja spoločnosť registrovaná pre DPH v Spojenom kráľovstve?
  • Toto závisí od rozsahu činnosti spoločnosti. Pre spoločnosť s obmedzenou podnikateľskou činnosťou náklady by nemali byť v priemere vyššie ako £200 + DPH švrťročne.
 • Je mzdové účtovníctvo potrebné, ak spoločnosť nemá konateľov ani zamestnancov v Spojenom kráľovstve?
  • Nie.
 • Aké ďalšie účtovné poplatky musím uhradiť?
  • Iba poplatky za prípravu účtovnej závierky sú povinné ( ak si ju vyhotovíte a podáte sami do Obchodného registra je to bez poplatku). Ďalšie účtovné poplatky sú dobrovoľné a závisia od rozsahu podnikateľskej činnsoti Vašej spoločnosti.
 • Kedy musím platiť za účtovné služby?
  • Všetky služby s fixnými poplatkami sú fakturované vopred a musia byť uhradené pred začatím. Služby spoplatnené hodinovou sadzbou budú fakturované po vykonaní práce.

Banka

 • Aké sú požiadavky pre otvorenie bankového účtu pre moju spoločnosť v Spojenom kráľovstve?
  • Je potrebný pobyt v EÚ.
 • Je potrebné, aby som navštívil Spojené kráľovstvo za účelom otvorenia bankového účtu pre moju spoločnosť?
  • Nie.
 • Môže si moja spoločnosť otvoriť bankový účet mimo Spojeného kráľovstva?
  • Áno. Anglodan úzko spolupracuje s niekoľkými bankami mimo Spojeného kráľovstva, ktoré otvárajú účty pre spoločnosti zo Spojeného kráľovstva. Tieto banky netrvajú na osobnom stretnutí s Konateľom (mi) alebo Spoločníkom (mi) spoločnosti, ale požadujú značný rozsah informácií a dokumentácie od konateľov aj spoločníkov.
 • Kde bude moja spoločnosť zdaňovaná ak má bankový účet mimo Spojeného kráľovstva?
  • Pokiaľ má spoločnosť registrovanú organizačnú zložku v krajine, s ktorou má Spojené kráľovstvo uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, spoločnosť bude zdaňovaná v Spojenom kráľovstve na základe celosvetového príjmu v čistom.

Iné služby

 • Je Vaša služba- preposielanie pošty potrebná za účelom prijatia pošty pre moju spoločnosť od úradov v Spojenom kráľovstve?
  • Nie. Všetky balíčky zahŕňajú prijímanie a spracovanie pošty od úradov v Spojenom kráľovstve. Iba ak očakávate doručenie pošty na sídlo spoločnosti Anglodan od zákazníkov, dodávateľov, bánk a inú obchodnú korešpondenciu a potrebujete, aby Vaša pošta Vám bola preposlaná, bude potrebné, aby ste si objednali, preposielanie pošty.
 • Ako často je pošta preposielaná, ak máme túto službu objednanú?
  • Obvykle každý piatok, hoci na základe samostatnej dohody pošta môže byť preposielaná častejšie, ak je to potrebné.

Terminológia

 • Ročná účtovná závierka
  • Register spoločností Spojeného kráľovstva- Obchodný register- musí každoročne obdržať účtovnú závierku spoločnosti. Správca dane Spojeného kráľovstva – HM Revenue & Customs (pôvodne Úrad pre vnútrozemský príjem)- musí obdržať korporátne daňové priznanie za obdobie každých 12 mesiacov, počas ktorých spoločnosť obchodovala. Hoci, ak je spoločnosť spiaca ( t.j, neaktívna), obvykle jej nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, ak informuje Finančný úrad o svojej nečinnosti pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Obchodný register bude vyžadovať len niekoľko účtových závierok neaktívnych spoločností.
 • Spoločnosť
  • Týmto sa rozumie spoločnosť s ručením obmedeným (LTD). Tieto spoločnosti nemôžu zverejňovať svoje obchodné podiely. Minimálna výška obchodného podielu je £0.01, hoci štandardná výška obchodného podielu je obvykle £100, ktorá na začiatku nemusí byť splatená. Spoločnosť musí mať aspoň jedného konateľa. Pôvodne bolo povinnosťou mať aj Poverenú osobu (viď samostatné vysvetlenie), ale už to viacej nie je potrebné. Konateľ môže byť zároveň aj Poverenou osobou, ak je v spoločnosti viac konateľov.
 • Register Spoločnosti
  • V Anglicku je zákonnou požiadavkou, aby Register bol uchovávaný v Spoločnosti s údajmi o spoločníkoch, konateľoch, poverenej osobe a osobách, ktoré ovládajú spoločnosť, dlhopisoch, poplatkoch, úveroch, atď. Tento register spoločnosti sa nemá zamieňať s Obchodným registrom. Register musí byť uchovávaný a aktualizovaný tak, aby odzrkadľoval aktuálnu situáciu spoločnosti. Ďalej, Register spoločnosti musí byť uchovávaný na adrese v Spojenom kráľovstve.
 • Poverená osoba
  • V Anglicku a v  iných právnych poriadkoch založených na Anglickom Common Law, spoločnosti majú často Poverenú osobu. Poverená osoba nie je zapisovateľka, osobná asistentka alebo sekretárka v zmysle slova, ale je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže potvrdiť určité právne informácie v mene spoločnosti a podpísať formálone dokumenty pre spoločnosť podľa pokynov Konateľa (ov). Napriek tomu, že Poverená osoba nie je zodpovedná za činnosti spoločnosti, keďže táto zodpovednosť prislúcha len Konateľovi (om). Poverenou osobou je často osoba alebo spoločnosť prepojená so správcom Spoločnosti ako napr. Anglodan Services.
 • Potvrdenie o príjme
  • Ročné potvrdenie o príjme – pôvodne s názvom Ročný výnos- je zoznam informácií o Spoločnosti, ktorý musí byť každoročne aktualizovaný a podaný do Obchodného registra. Potvrdenie musí obsahovať informácie o konateľoch spoločnosti, Poverenej osobe a spoločníkoch spoločnosti. Potvrdenie obsahuje aj informácie aj o podnikateľskej činnosti Spoločnosti, fiškálnom roku a iné. Poplatok za podanie musí byť uhradený pri podaní Potvrdenia. Podanie Potvrdenia o príjme a úhrada poplatku za podane sú zahrnuté v balíčkoch spoločnosti Anglodan.
 • Konatelia/Predstavenstvo
  • Konatelia – alebo Predstavenstvo, ak je viac ako jeden konateľ- je formálne zodpovedný za zákonnosť činností Spoločnosti a je povinný zabezpečiť, aby Spoločnosť bola riadená v čo najlepšom záujme spoločníkov. S touto zodpovednosťou prichádza právo riadiť činnosť spoločnosti a podpisy Konateľov zaväzujú Spoločnosť. Spoločníci môžu vždy zmeniť Konateľa (ov)na základe mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • Anglicko & Wales vs. Spojené kráľovstvo
  • Keďže Škótsko a Severné Írsko má odlišnú legislatívu od Anglicka&Wales, spoločnosti Spojeného kráľovstva majú možnosť, aby si zvolili, či budú registrovaní podľa práva Anglicko &Wales, škótskeho práva alebo práva severného Írska. Spoločnosti založené podľa Anglodan sú všetky registrované v Anglicku & Wales v zmysle Anglického práva.
 • Finančný úrad (HM Revenue & Customs)
  • Tento úrad bol vytvorený zlúčením Úradu pre príjmy z vnútrozemia ( Inland Revenue), ktorý bol zodpovedný za zdaňovanie príjmov a Finančného úradu (HM Customs & Excise), ktorý bol zodpovedný za DPH ( daň z pridanej hodnoty)), poplatky za dovoz, a spotrebné dane. V súčasnosti tento úrad rieši daňové priznania spoločností a aj pripady, kde je spoločnosť povinná sa registrovať pre DPH. Obvykle je doborovoľné sa registrovať pre DPH, ak ročný obrat spoločnosti nepresiahne £83,000. Napriek tomu, ak sa spoločnosť registruje pre DPH, musí podávať daňové priznania raz za tri mesiace, ak nie je v kategórii ročného platiteľa DPH.
 • Vymenovanie konateľa
  • Vymenovaný konateľ je osoba, ktorá je registrovaná ako oficiálny konateľ spoločnosti, ale koná na základe inštrukcií od aktuálnych spoločníkov ( „konečných užívateľov“) spoločnosti.
 • Sídlo
  • je zákonnou požiadavkou, že všetky anglické spoločnosti musia mať sídlo v Anglicku ( alebo Wales)kde oficiálny Register spoločnosti môže byť overený verejnosťou. Toto je aj adresou pre Obchodný register ( t.j. register spoločnosti) a HM Revenue & Customs ( Finančný úrad), kam budú odoslané oficiálne písomnosti, daňové stanoviská, atď.